Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu dostępnej pod adresem http://podgik-jaroslaw.samorzady.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-24.

Status pod względem zgodności

Strona  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, serwis zawiera dokumenty udostępnione w formie skanów

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-24.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny
oraz walidacji za pomocą dostępnych narzędzi internetowych.

Dostępność strony:

  • zmiana rozmiaru czcionki - wielkość czcionki w tekście można powiększać klikając na ikonki, lupka z krzyżykiem, widoczne w nagłówku strony. Aby powiększyć wyświetlaną treść można skorzystać z funkcji przeglądarki internetowej - użycie klawiszy Ctrl +
  • działanie na różnych urządzeniach - strona została zbudowana w oparciu o "Responsive Web Design" (RWD). Oznacza to, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach mobilnych takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest czytelny i przyjazny w obsłudze.

Dodatkowe ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:

strona posiada wersję o zwiększonym kontraście, po której można przemieszczać się bez użycia myszki, za pomocą skrótów klawiszowych. Opis skrótów prezentowany jest podczas przeglądania treści.

Informacje zwrotne, dane kontaktowe, postępowanie odwoławcze:

w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Jarosławiu, p.matrejek@starostwo.jaroslaw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 166246295. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Siedziba PODGiK w Jarosławiu znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. Budynek posiada wejście z podjazdem dla wózków inwalidzkich - wejście od strony parkingu za budynkiem.
  2. W budynku zainstalowano windę, poziome przejścia (korytarze, hole) są wolne od przeszkód utrudniających swobodne przemieszczenie się.
  3. Drogi ewakuacyjne są oznakowane odpowiednimi tablicami
  4. Na parkingu za budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla inwalidów.
  5. Osoba niepełnosprawna może wejść na teren budynku z psem asystującym.
  6. W pokoju numer 1, Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, isnieje możliwość  doraźnej pomocy tłumacza języka migowego. Pomieszczenie zostało oznakowane.
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData