Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Klauzula informacyjna dla Klientów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu  dotycząca ochrony danych osobowych.

Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu (PODGiK), wykonujące zadania starosty, określone w art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.). z siedzibą  w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, telefon kontaktowy: 166246266, email: podgik@starostwo.jaroslaw.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. W imieniu Administratora sferę przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem siedziby Administratora, jak również pod numerem telefonu 166246227 oraz adresem poczty elektronicznej: iod@powiat.jaroslaw.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań starosty z zakresu geodezji i kartografii oraz scalania i wymiany gruntów, na podstawie art. 6 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikających z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r., poz.2101 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.), ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz.908).
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.4 pkt.9 RODO, w szczególności podmiotom przetwarzającym,  realizującym na rzecz administratora danych zadania: Firmie Geomatyka-Kraków z siedzibą w Krakowie, ul. Mała Góra 30, 30-864 Kraków w zakresie utrzymania i rozwoju systemów informatycznych administracji publicznej, podmiotom świadczącym usługi w zakresie przemieszczania i doręczania przesyłek, podmiotom świadczącym usługę w zakresie obsługi prawnej jednostki.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, organom ścigania lub innym organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonymi postępowaniami, a także innym podmiotom, które na podstawie przepisów prawa lub po wykazaniu się interesem prawnym mogą żądać udostępnienia danych osobowych.
 6. Dane osobowe przetwarzane przez PODGiK w Jarosławiu  przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrówz dnia 18 stycznia 2011 r.w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
    1) dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
    2) żądania ich sprostowania,
    3) ograniczenia przetwarzania,
    4) usunięcia po upływie wskazanych okresów
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z Rozporządzeniem przetwarzanie Państwa danych osobowych.
  Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. 
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData