Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Status prawny

 1. Podstawą działania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu zwanego dalej Ośrodkiem jest:
  • Uchwała Nr XIX / 134 / 2000 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jako jednostki organizacyjnej powiatu.
  • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. 
 2. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu (PODGiK) jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarosławskiego.
 3. Nadzór nad PODGiK sprawuje Starosta Jarosławski.
 4. Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor PODGiK zwany dalej Dyrektorem.
 5. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Starosta.
 6. Ośrodek używa pieczątki podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
 7. Do oznakowania akt Ośrodka ustala się symbol POG.

Organizacja i przedmiot działalności ośrodka 

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarosławskiego, do zakresu działania którego należy wykonywanie zadań Starosty związanych z gromadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego , kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu, udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom i osobom fizycznym (art.40 ust.2 i 3 pkt 3 i art.28 ust.1 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne) – a w szczególności: 

 • prowadzenie w systemie teleinformatycznym i bieżąca aktualizacja baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • odpłatne udostępnainie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych
 • koordynacja realizacji prac dotyczących tego samego obszaru
 • wydawanie wytycznych do wykonania zgłoszonych prac
 • kontrola przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych
 • ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów przyjętych do zasobu
 • gromadzenie i udostępnianie operatów szacunkowych
 • modernizacja i aktualizacja bieżąca zasobu
 • gromadzenie i bieżąca aktualizacja zbiorczych informacji statystycznych dotyczących treści zasobu
 • wyłączanie dokumentów z zasobu
 • ocena stanu zasobu i wnioskowanie potrzeby wykonywania robót wynikających z tej oceny
 • przekazywanie właściwym jednostkom dokumentów geodezyjnych i  kartograficznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • wykonywanie czynności technicznych związanych z obsługą zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków oraz wydawanie wypisów i wyrysów
 • tworzenie i aktualizacja zasobu zabezpieczającego
 • opiniowanie projektów osnów oraz ochrona znaków geodezyjnych , grawimetrycznych i magnetycznych
 • doskonalenie metod gromadzenia i wykorzystania zasobu poprzez wdrażanie nowych technik i technologii
 • prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu
 • wykonywanie reprodukcji z dokumentów stanowiących powiatowy zasób geodezyjny, materiałów dostarczonych przez zleceniodawców oraz naliczanie należności za ich wykonanie

Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje

 1. W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska oraz sekcje: 
  • Dyrektor Ośrodka
  • Z-ca Dyrektora
  • Zespół do spraw Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu (ZUD)
  • Główny Księgowy
  • Dział Finansowo - Kadrowo - Księgowy (FKK)
  • Dział Sprzedaży i Udostępnienia Zasobu (USZ)
  • Sekcja Przygotowania Kontroli i Odbioru Robót (PGR)
  • Sekcja Informatyzacji Zasobu (GIZ)
  • Sekcja Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (GZG)
  • Stanowisko do spraw Weryfikacji i Kontrolo Robót Geodezyjnych (WKR)
 2. Bezpośrednim przełożonym pracowników Ośrodka jest Dyrektor.
 3. Organizacja i funkcjonowanie Ośrodka oparta jest na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziale zadań i planowania pracy.
 4. Dyrektor kieruje pracami Ośrodka i ponosi odpowiedzialność za wykonanie zadań określonych w regulaminie organizacyjnym, zgodnie z przepisami prawnymi oraz za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych i materialnych.
 5. Dyrektor realizuje inne zadania wynikające z ustalonych przez Starostę kompetencji lub z mocy obowiązujących przepisów prawa.
 6. Główny Księgowy podlega bezpośrednio Kierownikowi, odpowiada za całokształt obsługi finansowo-księgowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów w tym zakresie, ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych i materialnych Ośrodka.
 7. Zastępca Dyrektora kieruje Zespołem do spraw Sytuowania Prejktowanych Sieci Uzbrojenia Terenu.
 8. Zastępca Derektora zastępuje Dyrektora podczas jego nieobecności.

Tryb działania ośrodka

 1. Pracownicy Ośrodka wykonują zadania i obowiązki określone przez Dyrektora w indywidualnych zakresach czynności oraz wynikające z postanowień Regulaminu Organizacyjnego oraz innych regulaminów obowiązujących w Ośrodku. Za prawidłowe ich wykonanie są odpowiedzialni bezpośrednio przed Dyrektorem PODGiK
 2. Korespondencję skierowaną do Ośrodka odbiera Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik Ośrodka. Kierownik określa korespondencję, którą sam załatwia, a pozostałą przydziela do załatwienia.
 3. Kierownik podpisuje wszystkie pisma do organów, jednostek i instytucji dotyczące całokształtu działalności Ośrodka.
 4. W razie dłuższej nieobecności Kierownika pisma wymienione w ust.1 podpisuje upoważniony przez niego pracownik. 

Zasady obsługi interesantów

 1. Strony przyjmuje się od poniedziałku do piątku w godz.7.00–15.00
 2. Obsługa podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz innych jednostek wykonujących prace geodezyjne Ośrodku odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 –13.30
 3. W dniach od poniedziałku do piątku w godz.13.30 –15.00, pracownicy Ośrodka wykonują zadania związane z: porządkowaniem, aktualizacją, przekompletowywaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przygotowywaniem wytycznych do zgłoszonych prac geodezyjnych, kontrolą dużych opracowań geodezyjnych, wyjaśnianiem rozbieżności, przygotowaniem materiałów do wyłączenia z zasobu oraz ze sporządzaniem kopii zabezpieczających na komputerowych nośnikach informacji. 
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3106
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu
Nazwa dokumentu: podstawa działania
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która udostępnia informację: Administrator
Data wytworzenia informacji: 05.04.2019 14:35:21
Data udostępnienia informacji: 07.04.2019 18:57:24
Data ostatniej aktualizacji: 08.04.2019 12:02:09
Rejestr zmian