Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284),
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2014 r. poz. 924 )

Dotyczy

Podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także innych jednostek organizacyjnych utworzonych zgodnie z przepisami prawa, jeżeli przedmiot ich działania obejmuje prowadzenie tych prac geodezyjnych i kartograficznych.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie wykonania opracowania geodezyjno-kartograficznego przez jednostkę wykonującą prace geodezyjno-kartograficzne.
W przypadku, gdy zgłaszana jest praca geodezyjna po raz pierwszy należy dołączyć kopię zaświadczenia o nadaniu uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz zaświadczenie o wpisie do CEIDG.

  • Wniosek zgłoszenia pracy geodezyjnej, 
  • Wniosek zgłoszenie pracy kartograficznej,
  • Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/ kartograficznych,
    (druki wniosków do pobrania zamieszczono w załącznikach do artykułu)

Opłaty

Opłata zgodnie z ustawą Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Opłatę można wnieść w kasie urzędu – parter, pok. 27

Miejsce załatwienia

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław, parter pok. 39

Termin i sposób załatwienia

Zgłoszenia pracy geodezyjnej/kartograficznej

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie. Udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego następuje odpłatnie zgodnie z ww. ustawą. Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępniania materiałów zasobu. 

Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych /kartograficznych

Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zawiadamia organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne lub prace kartograficzne, o zakończeniu tych prac, przekazując:

1) zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych
2) dokumenty wymagane „standardami technicznymi” lub ich uwierzytelnione kopie.


Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:

1) wykonywania pomiarów oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
2) kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.


Podstawę do przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi pozytywny wynik weryfikacji albo dokument potwierdzający odbiór tych zbiorów danych lub innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety Kraju lub organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Przyjęcie zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej potwierdza wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu, a także opatrzeniem dokumentów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych realizuje prace geodezyjne lub prace kartograficzne, odpowiednimi klauzulami urzędowymi.

Tryb odwoławczy

W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji.

Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę.

Od decyzji przysługuje wniesienie odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

 Kontakt merytoryczny

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław;
Tel. (16)  624 62 66 - Zgłoszenia pracy geodezyjnej/kartograficznej
Tel. (16)  624 62 94 - Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych /kartograficznych

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3212
Podmiot udostępniający: PODGiK w Jarosławiu
Nazwa dokumentu: Zgłoszenia pracy geodezyjnej, kartograficznej, zawiadomienie o wykonaniu prac
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Dyrektor PODGiK w Jarosławiu
Osoba, która udostępnia informację: Dyrektor PODGiK w Jarosławiu
Data wytworzenia informacji: 12.04.2019 09:14:46
Data udostępnienia informacji: 12.04.2019 09:30:25
Data ostatniej aktualizacji: 05.08.2020 15:08:28
Rejestr zmian